Organele de conducere, administrare și control

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Codrii Bucovinei” are următoarele organe de conducere:

 • Adunarea Generală;
 • Consiliul Director;
 • Cenzorul;

Aparat administrativ

 • Manager - Romeo - Ovidiu STEFANCU
 • Expert Tehnic - Florin EREMICIUC
 • Expert tehnic - Daniela LUPASCIUC
 • Specialist relatii publice - Anca Nadia MAXIM
Componenta

Consiliul Director

 • Haliuc Vasile, Presedinte
 • Iftime SerbanVicepresedinte
 • Agavriloaie Mihai, Secretar
 • Codau Costica, Membru
 • Ursaciuc Gheorghe, Membru

Se mandateaza dl Romeo Ovidiu STEFANCU , Manager GAL Codrii Bucovinei sa intreprinda toate demersurile necesare pentru ducerea la indeplinirea a hotararii si modificarea actului constitutiv la judecatorie.

Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale, fiind ales de aceasta pentru o perioadă de 5 ani și este compus din 5 membri.

Consiliul Director gestionează activitatea Asociației, în conformitate cu scopurile pentru care aceasta a fost construită.

Consiliul Director are următoarele atribuții:

a) – prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor Asociației;

b) – încheie acte juridice și parteneriate instituționale în numele și pe seama Asociației;

c) – aprobă organigrama și politica de personal ale Asociației, înființează departamente pentru o bună funcționare a Asociației;

d) – întocmește, organizează și coordonează întregul program de activități ale Asociației;

e) – pregătește Adunările Generale ordinare și extraordinare și se îngrijește de buna lor desfășurare;

f) – exercită alte atribuții necesare realizării scopurilor Asociației;

g) – hotărăște cu privire la schimbarea sediului Asociației.

Consiliul Director poate delega pe unul sau mai mulți membri ai săi să exercite o parte din atribuțiile sale sau poate da procuri terților pentru îndeplinirea anumitor atribuții.

Președintele Asociației este ales de către Adunarea Generală și își exercită funcția pe o durată determinată de maximum 5 (cinci) ani, cu mențiunea că poate fi reales după expirarea acestei perioade.

Președintele Asociației are următoarele atribuții:

a) – convoacă și prezidează Consiliul Director;

b) – reprezintă legal Asociația în fața terților, în justiție și în toate actele ce au efecte juridice, în limitele mandatului acordat de Consiliul Director;

c) – coordonează activitatea Asociației după direcțiile stabilite de Adunarea Generală;

d) – urmărește aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale și Consiliul Director;

e) – poate transfera altor membri unele dintre atribuțiile sale, prin împuternicire specială;

f) – poate cere oricând efectuarea unui control financiar-contabil de către experți calificați.

Control

Financiar

Organul de control financiar al Asociației „ Grupul de Acțiune Locală Codrii Bucovinei” reprezentat de:

 • Cenzor: Bigu Ramona

Cenzorul are următoarele atribuții:

a) – verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;

b) – întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale;

c)- participă la ședințele Colegiului Director fără drept de vot;

d) – stabilește măsuri pentru realizarea integrală a bugetului de venituri și cheltuieli.

Adunarea

Generala

Adunarea Generala este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociațiilor. Adunarea Generală se întrunește cel puțin o dată pe an (în primul trimestru) în ședință ordinară și, ori de câte ori este cazul, în ședință extraordinară, având drept de control permanent asupra Consiliului Director, Președintelui și a Cenzorului.

Competența Adunării Generale cuprinde:

 • stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației;
 • aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a blanțului contabil;
 • alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director;
 • alegerea și revocarea cenzorului;
 • înființarea de filiale;
 • modificarea actului constitutiv și a statutului;
 • dizolvarea și lichidarea asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;
 • aprobă ordinea de zi a fiecărei ședințe;
 • stabilește cotizațiile și taxele de înscriere la care sunt supuși membrii Asociației.

 

TOP